Rörinspektion för felsökning och besiktning i Stockholm

En rörinspektion innebär att ett rör, som ett avloppsrör, ett dräneringsrör eller en dagvattenledning, inspekteras med hjälp av en kamera. Det är vanligt att rörinspektion görs inför en försäljning, eller i samband med en renovering.

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Våra kameror kommer åt även i svåråtkomliga rörböjar
Vår personal har lång erfarenhet av att utföra rörinspektioner
Vi demonterar toalettstol och handfat innan arbetet inleds
Genom rörinspektion kan läckor upptäckas

Efter en genomförd rörinspektion får du filmer och protokoll med vars hjälp du kan avläsa statusen på rören. Våra experter ger dig också råd beträffande vilka åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med eventuella problem eller skador som upptäckts vid inspektionen. 

En rörinspektion är inte en åtgärd i sig, men kan ge underlag till ytterligare åtgärder, som exempelvis

 • högtrycksspolning
 • slamsugning
 • fräsning
 • rotskärning
 • rörbyte
 • relining

Hur går en rörinspektion till?

Rörinspektionen går till så att en kamera förs in i röret med hjälp av en lång ledning. Kameran filmar röret inifrån, och eventuella avvikelser dokumenteras extra noggrant. Kameran som vi använder är så pass liten att det nästan inte finns någon ledning som är för smal för att vi ska kunna inspektera den.

En rörinspektion kan också göras för att få en bättre bild av vad en åtgärd som exempelvis ett stambyte kommer att kosta. Bland våra kunder finns villaägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Några anledningar till att beställa en rörinspektion kan vara

 • Det luktar illa från avloppet.
 • Fastigheten är mer än 40 år gammal
 • Du som fastighetsägare är osäker på avloppens skick

Vi utför fyra typer av rörinspektion

 1. Felsökning – en rörinspektion med syfte att finna orsaken till ett konstaterat fel, som ska åtgärdas så snabbt som möjligt. 
 2. Funktionsbesiktning – för att få ett utlåtande om rörsystemets driftstatus. Här ligger fokus på att konstatera ledningens funktion, med avseende på exempelvis sedimentering eller påbyggnad.
 3. Konditionsbesiktning – för att få information om ledningens skick inför en ombyggnad eller renovering. Kraven på en konditionsbesiktning är högre än inför andra typer av rörbesiktning: besiktningen ska bl.a. alltid göras med färgkamera med vridbart huvud. 
 4. Slutbesiktning – utförs på nylagda eller renoverade ledningar för att konstatera att systemet fungerar tillfredsställande, och är fritt från exempelvis rester av byggmaterial. Denna typ av besiktning ska inte utföras av samma entreprenör som har varit ansvarig för arbetet med att lägga eller renovera ledningarna.

En rörinspektion kan också visa på mer lättlösta problem, som inte kräver långtgående åtgärder. Det kan t.ex. röra sig om ett stopp, som kan åtgärdas med en renspolning av rören. En rörinspektion kan också göras efter en relining eller ett stambyte, för att kontrollera resultatet av arbetet. Rörinspektion kan också vara ett sätt att förebygga skador på rören, eftersom försvagningar kan upptäckas innan de ger upphov till kostsamma skador.

De vanligaste problemen som upptäcks vid en rörinspektion är:

 • sprickor
 • föremål som fastnat – stenar, byggmaterial m.m.
 • trädrötter
 • glappande skarvar
 • sättningar
 • råttor eller andra skadedjur i rören

Efter en genomförd renovering av rören, eller när en fastighet står redo att tas i bruk, är det en god idé att beställa en rörinspektion, eftersom det då går att upptäcka fel och åtgärda dessa till en lägre kostnad, jämfört med om rörsystemet hade tagits i bruk först, och felen upptäckts först därefter. En rörinspektion kan också visa om rören lutar åt fel håll, och om detta resulterat i svackor eller upphöjningar.

När en fastighet i Stockholm ska byggas om eller till kan en rörsinspektion ge bra underlag för avloppsinstallationen. Genom att beställa en inspektion av spill-, dag- och dränvattenledningarna får du som fastighetsägare en bild av svagheter i nuvarande konstruktion. 

Om driftstörningar uppstår i en ledning går det att med rörinspektion underställa felets orsak, och fastställa dess avstånd från startpunkten. Därigenom blir det möjligt att i vissa fall utföra reparation från insidan av röret, vilket minskar kostnaderna för arbetet.

När du beställer en rörinspektion av oss ska du alltid ange följande:

 • Inspektionens syfte och omfattning
 • Om det ska finnas muntliga kommentarer på inspelningen
 • Datum för inspektionen
 • Vem som ska tillhandahålla underlag i form av ritningar
 • Vem som ska utföra spolning av ledningarna, och detta är nödvändigt

När inspektionen är genomförd får du ett protokoll som visar vilka åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med eventuella problem. Du får även en digital dokumentation, med de filmer som ligger till grund för vårt protokoll.

Vi utgår från de krav som ställs av STVF, Sveriges TV-inspektionsföretag, och följer Fastighetsmanualen T25:2012.